230

Osporavanje bilance Zabe


23
0.010
Osporavanje bilance Zabe

 

 


 

 

 

 

230.010

Osporavanje bilance Zabe

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

230.010.010

Osporavanje bilance Zabe

Pašk Kačinari prijavljuje falsificiranu bilancu Zabe međunarodnim kućama za rejting banaka

Pašk Kačinari je prijavio dokaze o tome da bilanca Zabe nije zakonita na adresu međunarodne rejting kuće "World Check", koja se bavi određivanjem rejtinga međunarodnih financijskih institucija. Stoga će ovaj slučaj biti od značaja za određivanje rejtinga kako same Zabe, tako i kuća s kojima je ona povezana, počevši od Bank Austrie.

Da bilanca Zabe nije zakonita proizlazi iz toga što je banka knjižila kao svoju imovinu nekretnine za koje ne može dokazati da im je vlasnik. Stoga za samu upravnu zgradu Zabe proizlazi da je knjižena kao imovina Zabe, a da se u zemljišnim knjigama ista vodi još uvijek kao društveno vlasništvo, te da je iz zemljišnih knjiga vidljivo da je zabilježen odbijeni prijedlog Zabe za upis prava vlasništva na toj zgradi.

 s1354-017

230.010.020
Odgovor World Checka na prijavu Paška Kačinari

Na prijavu Paška Kačinari međunarodna rejting kuća World Check je odgovorila da je slučaj uzet u razmatranje.


s1355

 


1