060

KAKO?

 

 

Prisvajanjem, putem raznih netransparentnih i nezakonitih radnji, zakonitih dionica i depozita "ZABA" od njihovih zakonitih vlasnika u vrijeme rata i nesigurnosti, zatim "provlačeći" takvu "promjenu vlasništva" kroz namještene aukcije i off-shore tvrtke, finalizirajući sve "prodajom" ovih nezakonito stečenih dobara (skoro 96% dionica "ZABA") KONZORCIJU UNICREDITO ITALIANO S.P.A. - ALLIANZ A.G., čiji su financijski savjetnici bili CREDIT SUISSE - FIRST BOSTON i DKW.

 

 

060.010

DO TUŽBE, ...

 

060.020

... TUŽBA  ...

 

060.030

... I DALJE TOK SUĐENJA

 

 

 

 


 

 

060.010

DO TUŽBE, ...

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

060.010.010

Ugovor o garantnom depozitu od 13.11.1990

 

11-01

1

060.010.020

Polog za kupovinu dionica

 

11-01a

1

060.010.030

Uplata na ime osiguranja kredita

 

11-01b

1

060.010.040

Pregled tvrtke po matičnom broju

 

11-02a

2

060.010.050

Molba za kredit

 

12-01

1

060.010.060

Odluka Kreditnog odbora ZABA da se kredit odobri od 8.11.1990

 

12-02a

2

060.010.070

Odluka o odobrenju kredita od 15.11.1990

 

12-03

1

060.010.080

Ugovor o investicijskom kreditu od 8.11.1990

 

12-04a

4

060.010.090

Ugovor o kratkoročnom kreditu

 

12-05a

3

060.010.100

Dokaz o vraćenom kreditu

 

12-06a

3

060.010.110

Brisovno očitovanje od 29.6.1992

 

12-07

1

060.010.120

Odluka o povratu i ustupanju od PAKA na ime Pašk Kačinari

 

12-08

1

060.010.130

Ugovor o tekućem računu od 29.05.96

 

12-09a

2

060.010.140

Ugovor o ustupanju dionica ZABA od strane PAKA u korist Pašk Kačinari

 

12-10

1

060.010.150

Prijava Komisiji za vrijednosne papire RH o nezakonitostima u trgovini dionicama ZABA od 23.3.2004; ovdje se ukazuje na sljedece:

 

1.  da je Knjiga dionica ZABA falsificirana,

2. da je povećan broj dionica ZABA bez odgovarajućeg povećanja temeljnog kapitala banke,

3.  da su legalno izdate dionice legalnih dioničara naknadno brisane,

4.  da ne postoji nikakav dokaz da je ZABA ikada privatizirana,

5.  da je ukupan kapital inozemnih banaka - konzorcija UNICREDITO ITALIANO/ALLIANZ - koje su navodno kupile ZABA, sporan u onom dijelu koji se odnosi na učešće ZABA u ukupnom kapitalu banaka-članica Konzorcija,

6.  da se oštećeni obratio na adrese raznih nadležnih institucija RH, a da je samo Predsjednik RH reagirao, obraćajući se Hrvatskom fondu za privatizaciju, te HNB, od kojih se je prvi proglasio "nenadležnim, dok drugi izbjegava dati odgovor Predsjedniku RH.

 

13-01

7


 

 

060.020

... TUŽBA  ...

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

     

060.020.010

Tužba Općinskom sudu u Zagrebu protiv ZABA za 333.905.982,00 kn, od 15.4.2002

 

13-08a

10

060.020.020

Dostavnica za tužbu

 

13-09a

2

 

 

 


 

 

060.030

... I DALJE TOK SUĐENJA

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

060.030.010

Podnesak tužitelja o posljedicama eventualnog odugovlačenja spora od 29.05.2002

 

13-10

1

060.030.020

Čudesno fluktuiranje broja dionica ZABA

 

13-14i

1

060.030.030

Dopis vještaka 31.09.2004!

 

13-25a

1

060.030.040

Požurnica tužitelja, koja ukazuje na odugovlačenje suda vezano za nalaz vještaka - ravno godinu dana! 22.12.2004

 

13-26a

2

060.030.050

Pismo Večernjem listu od 03.02.2005

 

a16-29-1

2

060.030.060

Zahtjev za pokretanje postupka revizije pretvorbe ZABA od strane bivših zaposlenih i dioničara, od 19.07.2001

 

a9-2-1

1

060.030.070

Hodogram za dražbe dionica

 

a9-2-5

1