180

Poništavanje nezakonite registracije ZABA


180.010
Pašk Kačinari prijavljuje nezakonitu registraciju Zabe Hrvatskoj Narodnoj Banci

180.020
Pašk Kačinari prijavljuje nezakonitu registraciju Zabe Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga - HANFA

180.030
Pašk Kačinari prijavljuje nezakonitu registraciju Zabe Državnom odvjetniku Republike Hrvatske Mladenu Bajić

180.040
Pašk Kačinari nadopunjuje svoje dosadašnje prijave i daje kratak pregled kako je pljačka izvedena, tko ju je izveo i kojom metodom

180.050
Prilozi pismu Mesiću

180.060

 

 

 


 

 

180.010

Pašk Kačinari prijavljuje nezakonitu registraciju Zabe Hrvatskoj Narodnoj Banci

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

180.010.010
Pašk Kačinari prijavljuje nezakonitu registraciju Zabe Hrvatskoj Narodnoj Banci

Pašk Kačinari prijavljuje Hrvatskoj Narodnoj Banci da je Zaba nezakonito registrirana u sudskom registru, te ukazuje HNB-u da je dužan inicirati odgovarajući postupak poništenja registracije Zabe po čl. 7 Zakona o sudskom registru.

Nedavno je poništena privatizacija "Pivovare" d.d., Osijek. Međutim, identični razlozi postoje i kod Zabe. Razlozi su u tome što Zaba nije bila prijavila prilikom registracije svu svoju imovinu, te nije na osnovu te imovine izdala dionice. Tako su se u Zabi doslovno izgubili najveći dioničari - Republika Hrvatska, Grad Zagreb i Jugobanka, čiji je pravni slijednik Republika Srbija. Premda su ti dioničari unijeli enorman kapital u Zabu, niti je taj kapital prikazan, niti su za njega izdane dionice, niti su Republika Hrvatska, niti Grad Zagreb, niti Jugobanka uopće bili registrirani kao dioničari Zabe.

Stoga Pašk Kačinari upozorava Hrvatsku Narodnu Banku na njenu zakonsku dužnost iz članka 7. Zakona o sudskom registru (NN 1/95, 57/96 i 45/99) da o ovim razlozima hitno izvjesti registarski sud, kako bi isti pokrenuo postupak poništenja registracije Zabe.

Interesantno je napomenuti da je Hrvatska Narodna Banka ovu prijavu zaprimila sa dva međusobno proturječna prijemna štambilja, pa na jednom proizlazi da je zaprimila prijavu kao tiskanicu (npr. kao SPAM reklamu), a na drugom piše da je zaprimila dokument kojem je dala službeni urudžbeni broj. Oba prijemna pečata - koji jedan drugoga isključuju - nalaze se na prijavi.

 s1320a3

 

180.010.020
Nadopuna prijave HNB-u od 12.03.2007.

Pašk Kačinari prijavljuje HNB-u da se već u startu prilikom registracije Zabe izgubilo 450.000.000.000 (četiristopedesetmilijardi inflatornih jugoslavenskih dinara kapitala).


s1325-01

2

180.010.030
Potvrda o uplati u osnivački fond Zabe 1989

U ovoj potvrdi najbitnije je upravo ono čega na njoj nema. Potvrda dokazuje koliko kapitala su unijeli izvorni osnivači Zabe. No iz nje se ne vidi koliko je kapitala "preostalo" po osnovi vrijednosti zgrada, inventara, ostalih fondova banke, ućešća Zabe u inozemnim bankama izvan tadašnje Jugoslavije, itd. Taj kapital nije prikazan u ovoj potvrdi, te se kao dionički kapital "izgubio" već pri samoj registraciji 1989. g.

 


s1326-01

1
180.010.040

Već je 1989 g. postojao plan kako preknjižiti Zabu na grupu odabranih pojedinaca. Zato se na "osnivačkoj skupštini" Zabe 13.11.1989. g. "zaboravilo" na kapital po osnovi vrijednosti zgrada, inventara, ostalih fondova banke, ućešća Zabe u inozemnim bankama izvan tadašnje Jugoslavije, itd.
 


s1327-01

1

180.010.050
Hrvatska Narodna Banka boji se postupiti po svojoj nadležnosti u slučaju nezakonite registracije Zabe

Hrvatska Narodba Banka odgovorila je Pašku Kačinari da neće postupiti po izričitoj zakonskoj obvezi iz člana 7. Zakona o sudskom registru pa će tako ignoriranjem svoje zakonske dužnosti pokušati omogućiti da grupa kriminalaca u Zabi još malo kupuje vrijeme. No zbog postupka ulaska Hrvatske u Evropsku Uniju neće biti moguće nastaviti sa stanjem da HNB kao nacionalna emisiona banka ignorira svoje zakonske dužnosti, već će se morati rasčistiti tko točno, imenom i prezimenom, i iz kojih točno motiva u HNB-u štiti grupu kriminalaca u Zabi.
 


s1329-01

2

 


Pašk Kačinari na dopis Hrvatske Narodne Banke kojim ista bježi od svoje odgovornosti upozorava da nisu vjerovatno pročitali

180.010.020

Nadopuna prijave HNB-u od 12.03.2007.

pa time daje "naknadnu šansu" HNB-u, koju je ista ipak propustila.
 

s1344

1

 

180.010.070
HNB ne zna tko je nadležan za kapital Zabe i njen rad

Hrvatska Narodna Banka - barem kad je Zaba u pitanju - definitivno ne zna tko je nadležan utvrditi koliko je kapitala Zaba sakrila, gdje je taj kapital, te definitivno nije nadležna utvrditi koliko uopće Zaba ima kapitala. Dok se to ne utvrdi ne može biti govora o nekom daljnjem povećanju temeljnog kapitala, jer prvo treba utvrditi početno stanje, da se može znati što se i za koliki postotak povećava. No, budući da se HNB boji slučaja Zabe i nikako ga ne želi rješavati, očito je da će se ovo na kraju morati rješavati preko postupka ulaska Hrvatske u Europsku Uniju.
 


s1345-01

 


2

 


 

 

 

 

 

180.020

Pašk Kačinari prijavljuje nezakonitu registraciju Zabe Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga - HANFA

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

180.020.010
Pašk Kačinari prijavljuje nezakonitu registraciju Zabe Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga - HANFA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA nadležna je za odobrenje Prospekta Zabe kojim Zaba povećava svoj temeljni kapital i izdaje novu emisiju dionica. Međutim, sve dok se ne sredi i ne legalizira Zabina registracija u sudskom registru - koja je sada ništavna, te dok se ne riješi pitanje koji je kapital unesen kao dionički kapital te tko je i za koji kapital dobio dionice, nema uvjeta za izdavanje novih dionica, i za povećanje dioničkog kapitala. Da bi se dionički kapital mogao povećavati mora se znati što uopće čini taj kapital, i temeljem čega.

Na ovaj način je poništavanje registracije Zabe i legalizacija njenog dioničkog kapitala, registracije u sudskom registru te njene dioničke knjige preduvjet za bilo kakvo izdavanje nove emisije dionica odnosno za povećanje temeljnog kapitala.

 


s1322-01

2

180.020.020
Nadopuna prijave HANFI od 20.03.2007.

Ovime Pašk Kačinari ukazuje HANFI na kapital Zabe koji se "izgubio" prilikom njene registracije, te ukazuje da je riječ o iznosu koji je u odnosu na prijavljeni kapital veći od 50%. Za taj "izgubljeni kapital" dionice su trebali dobiti Republika Hrvatska, Grad Zagreb i "Jugobanka".


s1324-01

2

 

 

 

 

180.030
Pašk Kačinari prijavljuje nezakonitu registraciju Zabe Državnom odvjetniku Republike Hrvatske Mladenu Bajić

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

180.030.010
Pašk Kačinari prijavljuje nezakonitu registraciju Zabe Državnom odvjetniku Republike Hrvatske Mladenu Bajić

Državno odvjetništvo u svojem sastavu ima organiziranu grupu pojedinaca koji sustavno štite kriminal u Zabi. O tome je Pašk Kačinari obavijestio Predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesić, a što je objavljeno na ovoj stranici pod naslovom:  Pašk Kačinari prijavljuje Predsjedniku Republike Hrvatske Stjepanu Mesić postojanje organizirane grupe kriminalaca u Državnom odvjetništvu koja štiti organizirani kriminal "Zagrebačke banke"

Ovime Pašk Kačinari izvješćuje državnog odvjetnika Republike Hrvatske Mladena Bajić o tome da Zaba ima nezakonitu registraciju u sudskom registru, koja je po zakonu ništava, (budući da se prilikom registracije Zabe "izgubio" kapital Republike Hrvatske, Grada Zagreba i nekadašnje "Jugobanke", te za taj kapital nisu ni izdane dionice), pa je Mladen Bajić dužan u sudskom registru inicirati poništavanje registracije Zabe.

No, budući da kod Državnog odvjentištva postoji organizirana grupa koja štiti kriminal u Zabi, Pašk Kačinari ovime ujedno o tome izvješćuje Mladena Bajić, i poziva ga na javno očitovanje o tome namjerava li postupati po zakonu ili se prikloniti kriminalu.
 


s1323-01

 


3

 

180.030.020
Mladen Bajić, Državni odvjetnik Republike Hrvatske, štiti organizirani kriminal u Zabi

Pašk Kačinari je 23.03.2007. urudžbirao nadopunu prijave Državnom odvjetniku Republike Hrvatske Mladenu Bajić od 20.03.2007. i tom prilikom saznao da će Državno odvjetništvo i ovu nadopunu prijave "sakriti" u davno arhivirani spis Državnog odvjetništva iz 2004 godine u kojem se sakrivaju prijave protiv Zabe i Franje Lukovića. O tome da Bajićevo odvjetništvo tako štiti kriminalce je Pašk Kačinari vidi u

Pašk Kačinari prijavljuje Predsjedniku Republike Hrvatske Stjepanu Mesić postojanje organizirane grupe kriminalaca u Državnom odvjetništvu koja štiti organizirani kriminal "Zagrebačke banke"

s1328-01 2

 


 

 

 

 

180.040

Pašk Kačinari nadopunjuje svoje dosadašnje prijave i daje kratak pregled kako je pljačka izvedena, tko ju je izveo i kojom metodom

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

180.040.010
Nadopuna prijave Stjepanu Mesić

Predsjednika Mesića Pašk Kačinari upozorava da u Zabi imamo posla sa ratnopljačkaškom, petokolonaškom, zločinačkom organizacijom, i da je svaka druga kvalifikacija tih ljudi pokušaj namjernog umanjenja krivnje i samim tim protiv interesa Hrvatske Države i Naroda.


s1337-01

3

 

 

 

 

180.050

Prilozi pismu Mesiću

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

180.050.010
Osnovni preduvjeti za osnivanje nove banke

Iz ovog dokumenta je razvidno da je postojalo znatno više imovine od one koja je na kraju prikazana kao dionički kapital. Ostalo se "izgubilo.."


s1338-01

4
180.050.020
Odluka o usklađivanju - osnivanju Zagrebačke banke - dioničko društvo

Zaba nije nastala ni iz čega, pa da bi u svojoj imovini imala samo sredstva osnivača iz osnivačkog fonda. Iz ovoga se vidi da je Zaba nastala transformacijom iz nekadašnje društvenopravne banke - Zagrebačka banka, u dioničko društvo istog naziva. Koje je dakako trebalo prenijeti i svu imovinu prilikom te transformacije.
 


s1339-01

2

 

180.050.030
Odluka o utvrđenju sljedništva prava i obveza i ispunjenju preuzetih obveza osnivača Udružene banke Hrvatske, Zagrebačke banke - osnovne banke Zagreb

Zaba ima pravni kontinuitet od prijašnje društvenopravne osobe, i taj kontinuitet seže sve do davne 1914. g. Prilikom transformacije banke u dioničko društvo detaljno su uređeni odnosi u svezi pravnog slijedništva i prijenosa prava i imovine. No Zaba se ove Odluke nije pridržavala, pa se imovina sakrivala.
 


s1340


1

 

180.050.040
Statut Zagrebačke banke iz 1989.

Zaba je u svojem postupanju uporno kršila svoj statut, što se vidi iz njegovih odredaba.
 


s1341

 


1

 

180.050.050
Materijalna osnova i tehnička opremljenost banke

Iz ovog dokumenta razvidno je da je Zaba 1989. prilikom svoje transformacije imala 113 zgrada. Međutim, tih 113 zgrada se izgubilo, iste nisu prikazane kao dionički kapital, i u toj mjeri su oštećeni oni koji su unijeli te zgrade u banku, odnosno oni kojima su trebale pripasti dionice po osnovi tih zgrada, a to su: Republika Hrvatska, Grad Zagreb, radnici banke i "Jugobanka".
 


s1342-01


2
180.050.060
Odluka o utvrđivanju Bilance stanja i Bilance uspjeha Zagrebačke banke d.d. za godinu 1990.

Iz bilance banke za 1990. vidi se koliko je osnivačkog kapitala imala i za koliko osnivačkog kapitala je trebala izdati dionice. Dakle, na dan 01.01.1991. je imala osnivački fond od 2.458.433.000,00 din, a za njega je morala imati ukupno 2.458.433 dionice I emisije, serije A. Međutim, od tog broja Zaba je imala samo 863.000 dionica.
 


s1333-01

2

 

180.050.070
Izvadak iz zemljišnih knjiga za zgradu sjedišta Zabe u Paromlinskoj

Kako su nekretnine "sklonjene" iz dioničkog kapitala Zabe, tako Zaba nije mogla dokazati vlasništvo nad istima u zemljišnim knjigama. Iz izvatka iz zemljišnih knjiga za zgradu sjedišta Zabe u Zagrebu, Paromlinska 2, vidi se da je upisano društveno vlasništvo s pravom korištenja Zabe - dakle upisano je pravo korištenja nekadašnje društvenopravne banke prije transformacije u dioničko društvo. Prijedlog Zabe za upisom prava vlasništva je međutim odbijen, što se također vidi iz izvatka.
 


s1343-01

2

 

180.050.080
Protuprijedlog dioničara Paška Kačinari

Pašk Kačinari spori legalnost sazivanja glavne skupštine Zabe, budući da sadašnja skupština ne predstavlja niti jednu četvrtinu glasova dioničkog kapitala banke. Stoga u svojem protuprijedlogu dioničara Pašk Kačinari obrazlaže da ne postoje uvjeti za održavanje legalne skupštine banke
 


s1330-a

 


3

 


 

 

180.060

Pašk Kačinari pokreće postupak poništenja registracije Zabe u sudskom registru

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

180.060.010
Pašk Kačinari pokreće postupak poništenja registracije Zabe u sudskom registru

Dana 22.05.2007. Pašk Kačinari je prijavio Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu da je registracija Zabe u tom registru ništava i to od dana 01.01.1990., tj. od kada je Zaba upisana kao dioničko društvo.

Ta registracija je ništava budući da su se prilikom registracije "izgubile" dionice, te se "izgubio" i pretežiti dio temeljnog kapitala, npr. nekretnine. Ovo nije bilo slučajno, budući da je već tada planirano da grupa ljudi "preuzme" Zabu, i to tako da preknjiže njene dionice na sebe, a da ništa ne plate. Zato je bilo potrebno da Zaba ima što manje dionica, i što manje kapitala.

Kasnije, kada su dionice već bile preknjižene na odabranu grupu, "pronašao" se izgubljeni kapital, za koji banka nije izdala dionice, i koji nije bio unesen prilikom registracije. No upravo zato Zaba sada ima probleme, budući da taj kapital istovremeno egzistira u bilanci kao imovina banke, a za njega ne postoji pokriće kako je prešao u vlasništvo Zabe (jer pravno gledano nikad nije prešao Zabi, već ostao društveni - neprivatizirani kapital), pa tako Zaba ne uspijeva uknjižiti nekretnine kojima je u posjedu u zemljišnim knjigama na svoje ime. Tako joj je istovremeno ništava i bilanca i upis u sudski registar.
 


s1353


1

 

 

180.070

popis svih propisa koji su regulirali banke od 1980-tih do danas, sa detaljnim obrazloženjem zašto je upis Zabe u sudskom registru ništav po zakonu

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

180.070.010
Popis svih propisa koji su regulirali banke od 1980-tih do danas, sa detaljnim obrazloženjem zašto je upis Zabe u sudskom registru ništav po zakonu

Svoju prijavi sudskom registru (Pašk Kačinari pokreće postupak poništenja registracije Zabe u sudskom registru), Pašk Kačinari nadopunjuje ovim podneskom od 20.06.2007. kojim detaljno ukazuje na propise koji su regulirali banke, i to još od 1980-tih g. do danas. Budući da uprava Zabe stalno podmeće da su navodno postojali neki "posebni zakoni", Kačinari ovime demistificira tu priču i dokazuje o kojim je to propisima riječ. Istovremeno u podnesku pojašnjava tehniku pljačke, te dokazuje da je upis Zabe u sudski registar ništav, i da ta "najveća banka u Hrvatskoj" nema pravnih temelja svojeg postojanja i funkcioniranja.
 


s1372-01


4