170

Skupština ZABe 21. 3. 2007.


170.010
Protuprijedlog dioničara Paška Kačinari


17
0.020
Prijava sudjelovanja Paška Kačinari na Skupštini Zabe

 

 

 


 

 

170.010

Protuprijedlog dioničara Paška Kačinari

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

170.010.010
Protuprijedlog dioničara Paška Kačinari

Pašk Kačinari stavlja protuprijedlog dioničara na prijedlog Uprave Zabe da se odobri povećanje temeljnog kapitala Zabe u korist "Bank Austria" izdavanjem nove emisije dionica. Dioničar Kačinari ističe da nema uvjeta za izdavanje nove emisije dionica i povećanje temeljnog kapitala Zabe. Ovaj protuprijedlog Zabe ne zna što im sačinjava temeljni kapital, odnosno zato što su propustili izdati dionice dioničarima: Republici Hrvatskoj, Republici Srbiji i Gradu Zagrebu. Republici Hrvatskoj pripadaju prava na dionice po osnovi pravnog sljedništva svog neprivatiziranog društvenog kapitala u Republici Hrvatskoj. Budući da Zaba nikada nije prošla nikakav postupak pretvorbe i privatizacije očito je da je Republika Hrvatska dioničar Zabe po toj osnovi. Republici Srbiji pripadaju prava na dionice po osnovi toga što je Zaba nastala spajanjem nekadašnje Jugobanke u Republici Hrvatskoj sa Kreditnom bankom Zagreb, koja je nastala iz Gradske štedionice kao komunalne banke Grada Zagreba. Upravo iz toga što je Zaba dijelom nastala iz nekadašnje Gradske štedionice, proizlaze i prava Grada Zagreba na dionice Zabe. Dioničar Kačinari u protuprijedlogu nadalje upozorava da Zaba nije prijavila dionički kapital za ovu imovinu, niti je za tu imovinu izdala dionice. Stoga, upozorava Kačinari, postoje zakonski uvjeti za poništenje registracije same banke, a kako je već iz identičnih razloga učinjeno sa poništenjem registracije "Pivovare" d.d., Osijek. Iz svega toga proizlazi da je preuranjeno govoriti o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju neke nove emisije dionica, i to sve dok se stanje u dioničkoj knjizi Zabe ne legalizira.

 
 

 s1319a3


 

 

 

170.020

 Prijava sudjelovanja Paška Kačinari na Skupštini Zabe

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

Ovim Pašk Kačinari prijavljuje svoje sudjelovanje na Skupštini Zabarabe od dana 21.03.2007.s13201