1 2 3 4 5 6           
SPIS: U-I / 4120 / 2003
Odluka / rješenje: Rješenje o neprihvaćanju prijedloga za ocjenu akata zakonodavnog tijela - zakoni i akti - snage zakona
Stajalište je Ustavnog suda kako glavnom dioničaru treba priznati pravo da nakon stjecanja 95% udjela temeljnog kapitala društva stekne i preostale dionice tog društva, uz uvjet da pravičnim obeštećenjem manjinski dioničari nisu oštećeni.
 
Zaključak:
Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 132., Odjeljka 5.b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 118/03.).

 

 

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar Klarić, predsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Mario Kos, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Željko Potočnjak, Agata Račan, Emilija Rajić, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst, Vice Vukojević i Milan Vuković, rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom, na sjednici održanoj 21. veljače 2007. godine, donio je


 

R J E Š E N J EI. Ne prihvaćaju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 132., Odjeljka 5.b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 118/03.).

II. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".


 
O b r a z l o ž e n j e


1. Prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 132. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 118/03., u daljnjem tekstu: ZID ZTD), u dijelu koji se odnosi na Odjeljak 5.b (kojim su dodani članci 300.f, 300.g, 300.h, 300.i, 300.j i 300.k), podnijelo je devet malih dioničara Tvrtke SIEMENS d.d. Zagreb (U-I-4120/2003), Ivan Horvat iz Zagreba (U-I-4237/2003), Majtanić Zdravko i drugi predlagatelji, svi iz Jastrebarskog, zastupani po odvjetnici Sanji Artuković iz Zagreba (U-I-3099/2004), Građanski odbor za ljudska prava, Zagreb (U-I-29/2005) i Risto Prodanov iz Premanture (U-I-4056/2006).

ZID ZTD objavljen je u "Narodnim novinama", broj 118 od 24. srpnja 2003. godine, a na temelju članka 326. stupio je na snagu 1. kolovoza 2003. godine.

ZID ZTD-om izmijenjen je i dopunjen Zakon o trgovačkim društvima ("Narodne novine, broj 111/93., 34/99., 121/99. i 52/00. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-646/1999 i U-I-945/1999 od 10. svibnja 2000. godine).

1.1. Članak 132. ZID ZTD-a glasi:

Iza članka 300. dodaju se odjeljci 5.a i 5.b i članci 300.a, 300.b, 300.c, 300.d, 300.e, 300.f, 300.g, 300.h, 300.i, 300.j, i 300.k koji glase:
(...)

 

 

http://www.2poslovniprostor.com/Tekstovi/ustavnisudrjesenje/rjesenjeustavnogsuda.htm

        1 2 3 4 5 6